top of page

ב10 לאוקטובר 2020 הCDC פרסם עדכון הנחיות לגבי פינוי דיירים.

ההנחיה החדשה מצהירה שההנחית ה" Temporary Halt" שניתנה לא נועדה להפסיק או להשעות את פעילותם של המדינות או בית המשפט המקומיים וכן לא נועדה למנוע את תחילת הליכי פינוי, בתנאי שהפינוי בפועל בגין אי תשלום דמי שכירות לא יקרה לפני ה 1 בינואר 2021. בנוסף, ה- CDC ציין כי הצו אינו מונע מבעל הבית לערער על נכונות ההצהרה של הדיירים בבית משפט.

כלומר ניתן להגיש בקשה לפינוי לדיירים שלא משלמים גם אם הם נתנו declaration – לבית המשפט של המדינה או העירייה הסמכות לקבוע האם ההצהרות שהדייר נתן נכונות והאם הדייר זכאי להגנות במסגרת צו ה- CDC.

אם בית המשפט העירוני קובע כי הצהרת ה- CDC של הדייר אינה תקפה, בית המשפט יכול לתת פסק דין לפינוי ולהורות על פינוי לפני ה1 לינואר.

אם בית המשפט העירוני קובע כי הצהרת ה- CDC של הדייר תקפה, בית המשפט יכול לתת פסק דין לפינוי ולהורות על פינוי אחרי ה 1 לינואר 2021.

bottom of page